24ရက္ေန့မွာ လာမယ့္ပြဲအတြက္ ေအာင္လနဲ႔မာတင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံကို ထြက္လာပါၿပီတဲ့

24ရက္ေန့မွာ လာမယ့္ပြဲအတြက္ ေအာင္လနဲ႔မာတင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံကို ထြက္လာပါၿပီတဲ့

အာင္လအန္ဆန္းကေတာ့ ျမန္မာတုိ့ရဲ့ hero ျကီးလို့ ဆူိရင္ေတာင္ မွားမယါ မထင္ပါဘူးေနာ္။ေအာင္လ ကု္ခ်စ္တဲ့သူေတြလည္း မ်ားလွပါတယ္ေနာ္။

အခုလည္းဘဲေအာင္ လ အန္ ဆန္ က ေတာ့ သူ႔ သူ ငယ္ခ်င္း ႀကီး မာ တင္ ရဲ႕ ၂ ၄ ရက္ ေန႔ပြဲ အ တြက္ စင္ ကာ ပူ ကို မာ တင္ ငုယင္ နဲ႔ အတူ ထြက္ ခြာ လာ ၿပီ ျဖစ္ ပါ တယ္။

ပြဲ က ေတာ့ ျမန္ မာ စံ ေတာ္ ခ်ိန္ ၂၄ ရက္ ေန႔ ည (၇) နာ ရီ က စ လာမွာပါ။ ပြဲ နား နီး ရင္ ၾကည့္ လို႔ ရ မယ့္ l i nk ေတြ တင္ ေပး ထား မွာ မို႔ လို႔ p a g e ကို l i k e a n d f o l l o w လုပ္ထားေပး ပါ ဦး။

ေအာင္လအန္ဆန္ကေတာ့ သူ႔သူငယ္ခ်င္းႀကီး မာတင္ရဲ႕ ၂၄ ရက္ေန႔ပြဲအတြက္ စင္ကာပူကို မာတင္ငုယင္နဲ႔ အတူထြက္ခြာလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ပြဲကေတာ့ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္

၂၄ ရက္ေန႔ ည (၇) နာရီကစလာမွာပါ။ ပြဲနားနီးရင္ ၾကည့္လို႔ရမယ့္ link ေတြ တင္ေပးထားမွာမို႔လို႔ page ကို like and follow လုပ္ထားေပးပါအူးေနာ္။Credit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *