ဂဏန္း ၄ လံုးနဲ့ ထိပ္စီးေျပာင္းသြားျပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းကူးစက္မူ အေျခေန

ဂဏန္း ၄ လံုးနဲ့ ထိပ္စီးေျပာင္းသြားျပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းကူးစက္မူ အေျခေန

COVID-19 ေရာဂါေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွုမွုႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ေျကျငာလိုက္ပါတယ္။(၃-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္(၈:၀၀) နာရီ

၁။ (၂-၉ -၂၀၂၀) ရက္ေန႔အတြက္ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးရာတြင္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမွုဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (NHL) မွ (ဒုတိယအသုတ္) ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅၁၀)ခု၊ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃၇၁) ခု ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမွုဆိုင္ရာဌာန (မႏၲေလး) မွ (ဒုတိယအသုတ္) ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၄၁) ခု၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ့၊ အမွတ္ (၁) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး ခုတင္ (၁,၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၁၅) ခုႏွင့္ေနျပည္ေတာ္၊ အမွတ္ (၂) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး ခုတင္(၁,၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၇) ခု စုစုေပါင္း (၁,၁၄၄)ခု အား စစ္ေဆးၿပီးစီးခဲ့ရာ

COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္ (၆၃) ဦး ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၂။ (၃-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၈:၀၀)နာရီအထိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲ အတည္ျပဳလူနာ (၁,၀၅၈) ဦးရွိၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ (၂-၉-၂၀၂၀) ရက္ေန႔အတြက္ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမွုမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမွုဆိုင္ရာဌာန (ရန္ကုန္) (NHL) မွ ဓာတ္ခြဲ နမူနာ (၁,၃၅၀)ခု၊ ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန (DMR)မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃၇၁) ခု ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမွုဆိုင္ရာဌာန (မႏၲေလး) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၃၇) ခု၊ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဓာတ္ခြဲမွုဆိုင္ရာဌာန (ေမာ္လၿမိဳင္) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၅၆) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ စစ္ေတြၿမိဳ့မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၅၁) ခု၊ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ့မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၁) ခု ေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး ခုတင္ (၁၀၀၀)မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၇) ခု

ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမိဳ့မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၁) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ ဘားအံၿမိဳ့မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၃) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ မူဆယ္ၿမိဳ့မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၇) ခု၊ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ့မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၆) ခု၊ရန္ကုန္ၿမိဳ့၊ အမွတ္ (၁) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး ခုတင္ (၁,၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၂၁၅) ခုႏွင့္ေနျပည္ေတာ္၊ အမွတ္ (၂) တပ္မေတာ္ေဆး႐ုံႀကီး ခုတင္(၁,၀၀၀) မွ ဓာတ္ခြဲနမူနာ (၇) ခု၊ စုစုေပါင္း (၂,၅၅၂)ခု အား စစ္ေဆးခဲ့ပါတယ္။

၄။ ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးမွုမ်ားၿပီးစီးခ်ိန္ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်ိန္အၾကား အခ်ိန္တိုေတာင္းျခင္း ေၾကာင့္ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာသစ္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပဳစုလ်က္ရွိၿပီး ထပ္မံထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

Source: Ministry_of_Health_and_Sports, MoHS, COVID19LabResults, ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္, ဓာတ္ခြဲအျဖ

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *