လူကိုယ္တိုင္ ဝင္စိမ္ၿပီးေတာ့ စားလို့ရတဲ့ ေဟာ့ေပါ့ေရကူးကန္တဲ့၊ ေပါက္ေဖာ္တို့ကေတာ့ လုပ္ၿပီ

လူကိုယ္တိုင္ ဝင္စိမ္ၿပီးေတာ့ စားလို့ ရတဲ့ ေဟာ့ေပါ့ေရကူးကန္တဲ့၊ ေပါက္ေဖာ္တို့ကေတာ့ လုပ္ၿပီ

တ႐ုတ္ ႏွစ္သစ္ကူ းပြဲေတာ္ (Lunar New Year) အႀကိဳအျဖစ္ တ႐ုတ္ နိုင္ငံ၊ ဟန္က်ိဳးၿမိဳ့ရွိ ေဟာ္တယ္ တစ္ခုတြင္ အစားအေသာက္မ်ားထဲ ေရကူးနိုင္မည့္ အျပင္ အဆိုပါ အစား အေသာက္မ်ားကို စားသုံးနိုင္ မည့္ (Spicy Hot Pot Spring – ပူပူစပ္စပ္ေဟာ့ေပါ့ ေရပူစမ္း) ကို မိတ္ဆ က္ခဲ့ တာပါေနာ္။

အဆိုပါ ေရ ပူစမ္း( ေရကူးကန္)သည္ အကန ႔္ကိုးကန႔္ ပါဝင္ၿပီး အကန႔္တစ္ခုခ်င္းစီ တြင္ မတူညီေသာ အစား အေသာက္မ်ား (ဥပမာ- အသား၊ အသီးအရြက္၊ အသားလုံး) တို့ကို ေရေႏြးေႏြးတြင္ စိမ္ေပးထားသည္။ေရကန္၏ ေဘးဘက္ တြင္ ေဟာ့ေပါ့ အိုးမ်ားကို ခ်ေပးထားၿပီး မတူညီေ သာ အရသာရည္မ်ားကို

အိုးထဲတြင္ ထည့္သြ င္းေပးထားသည္။ဧည့္သည္ မ်ားအေနျဖင့္ အစားအေသာက္ မ်ားေမ်ာေနေသာ ကန္ထဲတြင္ ဝင္စိမ္ၿပီး ေတာ့ စားလိုရာ အစားအေသာက္တို့ ကို ေဟာ့ေပါ့အိုး ထဲ ထည့္ၿပီး ပူပူေႏြးေႏြး စားလိုက္႐ုံ သာျဖစ္ ပါတယ္။

ထို့ျပင္ အသားငါးမစားလိုသူမ်ားအတြက္ ႏွင့္ အခ်ိဳတည္းလိုသူမ်ားအတြက္လည္း Fresh Fruit Pool မ်ားကိုလည္း စီစဥ္ထားသည္။ ေဟာ့ေပါ့ကန္ႏွင့္ မတူသည္မွာ အဆိုပါကန္မ်ားထဲတြင္ လတ္ဆတ္ေသာ အသီးအႏွံမ်ားကို စိမ္ထားျခင္းျဖစ္သည္

။ေရေႏြးေႏြးျဖင့္ အစားအေသာက္မ်ားကို စိမ္ရသည့္အတြက္ အဆိုပါေရမ်ားမွာ အေႏြးဓာတ္တစ္ခုေတာ့ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ေရသြင္းေရလွယ္စနစ္တစ္ခုရွိဖို့ေတာ့ ေမၽွာ္လင့္ရမည္ျဖစ္ ပါတယ္ တဲ့။ credit

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *