လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ အေျဖမရွာႏိုင္ေသးတဲ့ မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ အံ့ဖြယ္ထူးျခားတဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ား

လက္ရွိ အခ်ိန္ထိ အေျဖမရွာႏိုင္ေသးတဲ့ မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ အံ့ဖြယ္ထူးျခားတဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ား

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဟာ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္း၊မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕ အနီးရွိ လူသူႏွင့္ မနီးသည့္ သုဝဏၰသွ်ံ ေတာင္ေပၚတြင္သီတင္းသုံးစဥ္က ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ထူးျခားသည့္ ျဖစ္ရပ္ကိုထုတ္ေဖာ္ျပီး ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏

သီလဂုဏ္၊ သမာဓိဂုဏ္ႏွင့္ပညာဂုဏ္ တို႔ကို ပူေဇာ္သြားမွာပါ။ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဟာ သီတင္းသုံးရာ သုဝဏၰသွ်ံ ေတာင္ေပၚမွ ပေလာင္တိုင္းရင္းသား႐ြာ အထိ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အခ်ိန္မွန္ ဆြမ္းခံ ႂကြေတာ္မူတာပါ။ေက်ာင္းမွ ပုံမွန္ နံနက္

(၁၀:၃၀)နာရီတြင္ ဆြမ္းခံ ႂကြေတာ္မူၿပီးနံနက္ (၁၁:၀၀)နာရီတြင္ ေက်ာင္းသို႔ ျပန္ေရာက္ေတာ္ မူပါတယ္ေနာ္။ထိုသုဝဏၰသွ်ံ ေတာင္ေပၚမွ ပေလာင္႐ြာအထိ လမ္းေလွ်ာက္က္ပါကအဆင္းလမ္း ျဖစ္၍ အသြား (၃:၀၀)နာရီႏွင့္ အျပန္တြင္မူအတက္

လမ္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (၃:၀၀)နာရီေက်ာ္ ၾကာျမင့္တာပါ။ အျပန္ဆိုလွ်င္ ေတာင္ေပၚ ေတာင္တက္လမ္း ျဖစ္လို႔ ေတာင္ေျခမွေတာင္ေပၚ ေက်ာင္းအထိ ကိုပင္ အခ်ိန္ (၁:၀၀)နာရီနီးပါး တက္ရေသာေျခလ်င္ ခရီးလမ္းပါ။ေျခလ်င္ျဖင့္ အသြား၊

အျပန္ (၆)နာရီေက်ာ္ ၾကာျမင့္သည့္ ေတာင္ေပၚ လမ္းခရီးကို မိနစ္(၃၀)တည္းျဖင့္ဆြမ္းခံ ႂကြသည္ ဆိုေသာသတင္းေၾကာင့္ ထိုစဥ္ကတည္းက ” ရဟႏၲာ ” လို႔ သမုတ္ ေနၾကသျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေတာ္ မူေနၿပီ။ပေလာင္ တိုင္းရင္းသား႐ြာမွ ပေလာင္ လူမ်ိဳးမ်ားက

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ ဆရာေတာ္ကို ယေန႔အခ်ိန္ထိ သူတို႔၏သက္ရွိ ဘုရားလို႔ ရည္ၫႊန္းေျပာဆို ၾကတာပါ။ဆရာေတာ္ကို ပေလာင္ လူမ်ိဳးမ်ားက ဘာေၾကာင့္ ၾကည္ညိဳ ၾကတာလဲ ?ဘာလို႔ သူတို႔ေတြရဲ႕ သက္ရွိဘုရား လို႔ေျပာၾကတာလဲ ? ေမးျမန္း၊

စုံစမ္း ၾကည့္တဲ့ အခါမွာသူတို႔ ႐ြာနားက ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရဟာ မိုးတြင္းကာလ မိုးႀကီး၍ ေတာင္က်ေရက်ေနခ်ိန္ ဆိုလွ်င္ ကြၽဲေတာင္ ျဖတ္ မကူးရဲ ပါဘူးတဲ့။ကူးပါကလည္း ေရစီး သန္လြန္းေသာေၾကာင့္ အသက္ရွင္တာ မရွိပါဘူး တဲ့။ထိုေတာင္က်ေခ်ာင္းေရ ေပၚကေန ဆရာေတာ္ႀကီးက လမ္းေလွ်ာက္ၿပီ

း ႂကြသြားတာကို ႐ြာသားတစ္ခ်ိဳ႕ ျမင္ေတြ႕မိရာကေန ဆရာေတာ္ကို သူတို႔ရဲ႕ သက္ရွိဘုရား လို႔ ယုံၾကည္ၿပီးေတာ့ ဆြမ္း ေလာင္းလႉၾကတာပါ တဲ့။ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေက်ာ္ၾကားမႈမ်ားေၾကာင့္ဘဲ ထိုကာလ စ စ္အစိုးရ လက္ထက္ တြင္ ေထာက္ လွမ္းေရးတပ္မွ လာ၍ စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းသည္ အထိ ျဖစ္လာ ပါေတာ့တယ္။

ေထာက္လွမ္းေရးတပ္မွ တပ္သားမ်ားဟာ သုဝဏၰသွ်ံ ေတာင္ေပၚမွ စျပီး ပေလာင္႐ြာအထိ (၁)မိုင္ျခားစီ အေစာင့္ တပ္ သားမ်ား ထားၿပီး ဆြမ္းခံႂကြသည့္အခ်ိန္ကို မွတ္တမ္းမ်ား ယူ၍ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရာတြင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေတာင္ေပၚေက်ာင္းမွ စျပီး

ဆြမ္းခံရန္ ႂကြသည့္အခ်ိန္သည္ နံနက္ (၁၀:၃၀)နာရီ ျဖစ္ေၾကာင္းေဝၚကီေတာ္ကီ ဆက္သြယ္ေရး စက္မ်ားျဖင့္ ေတာင္ေပၚႏွင့္ ေတာင္ေအာက္ ပေလာင္႐ြာအထိ ခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေစာင့္ၾကည့္၍ မွတ္တမ္းမ်ား ရယူ ၾကပါသည္။

ထိုသို႔ ေစာင့္ၾကည့္ရာမွာ ေတာင္ေပၚေက်ာင္းမွပေလာင္႐ြာသို႔ ဆြမ္းခံႂကြသည့္ ခရီး တစ္ေလွ်ာက္လုံးရွိ အေစာင့္ တပ္သားမ်ား အားလုံးတို႔သည္ဆရာေတာ္ႀကီးကို ေတြ႕ရွိ၍ မွတ္တမ္းယူခ်ိန္သည္ နံနက္ (၁၀:၃၀)နာရီသာ တူညီစြာ ျဖစ္ေနပါတယ္ တဲ့။

ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ပေလာင္႐ြာတြင္ ဆြမ္းခံခ်ိန္မွာ နာရီဝက္ၾကာျမင့္ၿပီး အသြား၊ အျပန္ ခရီး ၾကာျမင့္ခ်ိန္ဟာ ပေလာင္႐ြာမွ ေတာင္ေပၚရွိ ေက်ာင္းသို႔နံနက္ (၁၁:၀၀)နာရီ ျပန္ႂကြလွ်င္ ေတာင္ေပၚရွိေက်ာင္းေတာ္သို႔ နံနက္ (၁၁:၀၀) နာရီတြင္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိသည္မွာ ထူးျခား ေနပါတယ္။

ဆရာေတာ္ဘုရား ဆြမ္းခံၿပီးပေလာင္ေက်း႐ြာမွ ျပန္ႂကြရာ ခရီးလမ္းတြင္တစ္မိုင္စီျခား၍ ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္း ယူေနေသာ တပ္သားတိုင္း ကလည္း ဆရာေတာ္ႀကီးကို ေတြ႕ျမင္ခ်ိန္မွာတူညီစြာျဖင့္ နံနက္ (၁၁:၀၀)နာရီ တစ္ခ်ိန္တည္းသာ

ျဖစ္ေနျပန္တာကလည္း ထူးျခားမႈပါ။ ထိုစဥ္ကေထာက္လွမ္းေရးတပ္သည္ တာဝန္ေပးမႈ အရ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား ေစာင့္ၾကည့္ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္ၿပီး ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအား ေအးခ်မ္းစြာ သီတင္းသုံး ပါရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားကိုလည္း လႈဒါန္းမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းေလွ်ာက္ထား

ေသာ္လည္း …ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးသည္ ထိုအခ်ိန္မွ စ၍ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းရွိ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕အနီး သုဝဏၰသွ်ံေတာင္မွ ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီးႏွစ္ေပါင္း အေတာ္ၾကာမွ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ ျပန္လည္၍ ေပၚထြက္ ဖူးေတြ႕ခြင့္ရခဲ့ပါသည္။ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးကို ယခုကဲ့သို႔ ကံထူး၍ ႀကဳံရခိုက္မွာ လႉဒါန္း ဦးခိုက္ ၾကပါကုန္ေလာ။Credit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *