လူ တစ္ေယာက္ ကံေကာင္းခ်င္လာၿပီ ဆိုရင္ ဒီလိုေလးေတြျဖစ္လာမယ္

လူ တစ္ေယာက္ ကံေကာင္းခ်င္လာၿပီ ဆိုရင္ ဒီလိုေလးေတြျဖစ္လာမယ္

လူတစ္ေယာက္ဟာ ကံေကာင္း ခ်င္လာၿပီဆိုၾလႇင္ စိတ္တည္ ၿငိမ္လာျခင္း၊ စိတ္ရွုပ္ေထြးမွု ကင္းကာ စိတ္်မားၾကည္လ င္လန္းဆန္းလာျခင္းစေသာ လကၡဏာ်မား ျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိပါတယ္။၎စိတ္ကို ေယဘုယၾအားျဖင့္

ေကာင္းစိတ္ဟု သတ္မွတ္ နုိင္ပါတယ္ေနာ္။ထိုစိတ္မ်ဳိး ဝင္လာရင္ ‘ငါေတာ့ ကံေကာင္း ေတာ့မယ္၊ ဒီစိတ္ဟာ ေကာင္း ကံျပဳလုပ္ျဖစ္ဖို့ ေအၾကာင္းခံစိတ္ေပပဲ’ ဟု ေသဘာ ထားကာ ထို စိတ္ ကို ေ်ပာက္ျပက္မသြားေရအာင္ ထိန္းထားၿပီး

ေကာင္းမွု တစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ျဖစ္ေအာင္သာ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ယူရမွာပ့။ထို့အျပင္ အ်မားဆုံး ျပဳလုပ္ျဖစ္ေလ့ ရွိတဲ့ ေလ့က်င့္ ေနစရာ အထူး မလိုေသာ သမားရိုးၾက ေမကာင္းကံ ဘက္သို့ ျပန္ေျပာင္းေနာက္ေၾကာင္းျပန္မလြည့္မိေစရန္လည္း

အထူး သတိထားရန္ လိုအပ္ပါတယ္။လွူခ်င္တန္းခ်င္ စိတ္ေပါက္လာၾလႇင္ ‘ငါ ကံေကာင္းလာၿပီ၊ ဒီကံေလး အေထျမာက္ေအာင္ ငါ လွူေပးဦးမြ’၊ သီေလဆာက္တည္ခ်င္စိတ္ ေပါက္ လာၾလႇင္ ‘ငါ ကံေကာင္း လာၿပီ၊ သီေလလး ေဆာက္တည္ၿပီ

း ေနဦးမြ’၊ဘုရားရြိခိုးခ်င္စိတ္ ေပါက္လာၾလႇင္ ‘ငါ ကံေကာင္းလာၿပီ၊ ဘုရားရြိခိုးၿပီးေတာ့ ပူေဇာ္လိုက္ဦးမွ၊ ဘာဝနာကမၼ႒ာန္း ပြါး်မားခ်င္စိတ္၊ တရားအားထုတ္ခ်င္စိတ္ ေပါက္လာၾလႇင္ ‘ငါ ကံေကာင္းလာၿပီ၊ ပြါး်မားျဖစ္ေအာင္ ပြါး်မားလိုက္ဦးမြ၊အားထုတ္ျဖစ္ေအာင္

အားထုတ္လိုက္ဦးမွ’ စသည္ျဖင့္ ေကာင္းကံ်မားအေထျမာက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရမွာပါ။ ေကာင္းစိတ္်မားေပၚလာၿပီး ေကာင္းကံ်မားကိုျပဳလုပ္ အားထုတ္ျဖစ္

ၾလႇင္ အခြင့္ေအရးေကာင္း၊ အေျခအေနေကာင္း်မား ရလာၿပီဟု မြတ္ယူရ မည္ျဖစ္ၿပီး ၎အခြင့္ေကာင္း၊ အေျခအေနေကာင္း်မားကို လက္မလြတ္ေစ ရန္ လြန္စြာ ေအရးႀကီးပါတယ္။Credit

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *